• default color
  • green color
  • red color

Marijampolieciai

Sunday
Jul 05th
Reklaminis skydelis
Pradžia Naujienos Nusikaltimai ir nelaimės Danų verslo plėtra buvo dangstoma melu
Danų verslo plėtra buvo dangstoma melu PDF Spausdinti Email
Penktadienis, 21 Spalis 2011 09:07

„Saerimner" skųsis
Praėjusią savaitę skaitytojus jau trumpai informavome apie pirmąją, labai reikšmingą Kalvarijos seniūnijos Santakos ir Kvietkinės kaimų ben­druomenių, taip pat vietos gyventojų pergalę prieš Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentą (RAAD) ir šioje seniūnijoje, Jusevičių kaime, kiaulių kompleksą turinčią danų UAB „Saerimner" (Europos Teisingumo Teismo sprendimas rezonuoja Marijampolės teisme).

Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, išnagrinėjusi civilinę bylą, nusprendė patenkinti Raimondos Sutkaitienės, Jūratės Pozniakienės, Danutės Jurgelionienės, Pauliaus Buterlevičiaus, Danutės Naujokaitienės, Algirdo Geležiaus ir Kvietkinės bei Santakos kaimo bendruomenių ieškinį. Todėl teismo sprendimu Marijampolės RAAD danams išduotas bei kore­guotas Taršos integruotos preven­cijos ir kontrolės (TIPK) leidimas buvo panaikintas, o „Saerimner" veikla Jusevičių kaime pripažinta neteisėta. Teismas danams nurodė per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos Jusevičių kiaulių komplekse nutraukti ūkinę veiklą, o šią bylą inicijavusioms kaimų bendruomenėms bei pavieniams Kalvarijos seniūnijos gyventojams iš danų bei Marijampolės RAAD lygiomis dalimis priteisė bylinėji­mosi išlaidas.
„Saerimner" ir Marijampolės RAAD šį teismo sprendimą per 30 dienų gali apskųsti Kauno apygar­dos teismui, ir danų advokatai jau spėjo visuomenei paskelbti, kad „Saerimner" Marijampolės teismo sprendimą skųs. Akivaizdu, kad Danijoje savo verslo plėtrą sustab­dyti turėję, o dabar Lietuvoje įsi­tvirtinę ir jau į Rusiją besidairantys „Saerimner" milijonieriai lengvai pasiduoti neketina. Kitas reikalas, kad jų veiksmai vis dėlto suteikia pagrindo manyti, kad Lietuvoje uždirbti milijonai jiems jau nebesuteikia neįtikėtino pasitikėjimo dėl savo verslo ateities. Matyt, laukdami Marijampolės teismo sprendimo danai iš anksto rengėsi pralaimėti, nes jų užsakymu buvo parengtos ir dar teismo sprendimo išvakarėse žiniasklaidoje pradėtos platinti verksmingos publikacijos, kad Lietuvoje kiaulių augintojų verslas atsidūrė podukros vietoje.
 
Šeimininkavo tarsi namie
Marijampolės teismas „Saerimner" veiklą Jusevičių kaime neteisėta pripažino apklausęs visus proceso dalyvius, liudytojus, taip pat išstudijavęs daugybę pateiktų dokumentų. Nemažai jų iš esmės paneigė visuomenėje vyravusią nuostatą, kad mūsų krašte danų kiau­lininkai veikė visiškai nebaudžiami, nes tokių įmonių veiklą kontroliuoti privalančios įstaigos dėl visų pažei­dimų užmerkdavo akis.
Paaiškėjo, kad nemažai pažei­dimų buvo užfiksuota, ir danams buvo skiriamos administracinės nuobaudos. Kitas reikalas - kad pažeidėjams tai buvo tarsi vanduo nuo žąsies.
Teismas nustatė, kad Jusevičių kadastrinėje vietovėje arčiau nei 1500 metrų nuo kiaulių fermų yra 16 gyvenamųjų namų ir Nemunai­čių pagrindinė mo­kykla, o už 1625 metrų - ir Jusevičų pradinė mokykla. Paaiškėjo, kad da­nai kiaulininkystę plėtojo 1977 me­tais tuometiniame „Tarybų Lietuvos" kolūkyje pastaty­tame ir nerekons­truotame kiaulių komplekse, kuris buvo suprojektuo­tas 12 tūkst. kiaulių per metus auginti. Tačiau jau 2006 metais, kai „Saerimner" tapo vie­ninteliu „Kalvarijų bekono" pajininku, šiame komplekse per metus buvo nu­penima 102 tūkst. bekonų. Tad vie­tos gyventojai ir ne tik jie netruko pajusti neigiamas tokios verslo plėt­ros pasekmes. Jau 2007-aisiais žmo­nės ėmė skųstis dėl nepakenčiamo, iš kiaulių komplekso sklindančio kvapo bei pablogėjusios sveikatos. 2006, 2007 ir2008 metais kiaulių augintojai buvo keletą kartų bausti už admi­nistracinius teisės pažeidimus, susiju­sius su aplinkosau­gos reikalavimais. Nepaisant to danai Jusevičiuose buvo nusiteikę šeimi­ninkauti kaip savo namuose. Teismas nustatė, kad šiame kaime „Saerimner" be projektinės do­kumentacijos statė srutų kaupimo re­zervuarą bei eks­ploatavo nustatyta tvarka nepripažin­tą tinkama naudoti 250 KW galingu­mo šiaudais kūre­namą katilinę. Už tai bendrovei buvo surašytas savava­liškos statybos ir statybos sustabdy­mo aktai bei administracinio teisės pažeidimo protokolas. 2009 m. birže­lį buvo užfiksuota, kad „Saerimner" apie 2,9 karto viršijo didžiausią leisti­ną amoniako koncentraciją aplinkos ore. Tyrimo protokolas liudija, kad amoniako koncentracija ore siekė 0,59 mg/m3, nors didžiausia leistina koncentracija yra 0,2 mg/m3. Be to, tų pačių metų liepą buvo užfiksuota, kad komplekse laikoma daugiau nei leistina (31 tūkst.) kiaulių, ir tai buvo įvertinta kaip esminis veiklos pasikeitimas. Tuomet „Saerimner" buvo nurodyta sumažinti auginamų kiaulių skaičių iki nurodyto TIPK leidime.
 
Ir melagiai, ir teršėjai
Svarstydamas, ar teisėtai „Saerimner" buvo išduotas TIPK lei­dimas, teismas atkreipė dėmesį į paraiškoje pateiktus melagingus duomenis, kad bendrovė įsikūrusi nuošalioje vietoje. Esą iki gyven­vietės ir artimiausios mokyklos bei gydymo įstaigos yra apie 2000 metrų. Iš tiesų, pavyzdžiui, iki J.Pazniokienės sodybos tėra 400 metrų, ir melagingi paraiškoje pateikti duomenys tapo viena iš pa­grindinių priežasčių TIPK leidimui panaikinti. Be to, teismas padarė išvadą, kad „Saerimner" ne kartą viršijo ribinę amoniako taršą, kad bendrovės vykdoma veikla neatitiko TIPK leidime nustatytų sąlygų ir reikalavimų. Buvo nustatyta, kad išduotame leidime į aplinką išmes­ti teršalus buvo leista iš 90 stacio­narių taršos šalti­nių, tačiau 2007 metais „Saerimner" pastatė 12 papildomų tokių šaltinių. Todėl į aplinką išmetama daugiau teršalų nei leista TIPK leidime, o ben­drovė nesikreipė dėl šio leidimo 19 punkto „Oro tarša" atnaujini­mo. Teismas nu­sprendė, kad „Saerimner" ūkinėje veikloje įvyko esminių pakei­timų, kurie daro neigiamą poveikį aplinkai, be to, ne­tinkamai atlieka į aplinką išmetamų teršalų apskaitą.
Nutardamas, kad danų bendro­vės veikla Jusevičių kaime yra neteisėta ir priva­lo būti nutraukta, teismas rėmėsi byloje surinktais duomenimis, ku­rie patvirtino, kad užsiimdama ūkine veikla UAB „Saerimner" nepaisė įstatymų nustaty­tų reikalavimų ir tvarkos. Teismas nustatė, kad šia­me kiaulių kom­plekse buvo lai­koma daugiau nei buvo maksimaliai leista kiaulių, ne­paisoma TIPK leidime nurodytų aplinkos oro tar­šos reikalavimų, o vykdoma ūkinė veikla pažeidžia ieškovų teises ir teisėtus reikalavi­mus, nes kiaulių kompleksas yra arti gyvenamųjų namų ir kitų sta­tinių, gyventojų sodybos paten­ka į 2009 metais nustatytą 1500 metrų sanitarinės apsaugos zonos teritoriją, be to, bendrovė ne kartą viršijo ribinės taršos vertes. Dėl to, anot teismo, pažeidžiama vietos gyventojų teisė į sveiką ir saugią aplinką bei gali daryti poveikį jų sveikatai.
 
Valdas ALEKNAVIČIUS, Kalvarijos savivaldybės meras:
Teismo sprendimą vertinu teigiamai, nes „Saerimner" veikla, mano nuomone, iš tiesų yra neteisėta. Jau vien tas faktas, kad žemės ūkio veikla jie užsiima ko­mercinės paskirties žemės sklype, daug ką pasako. Iš tiesų jie pirmiausia turėtų įvykdyti visas procedūras ir žemės pa­skirtį iš komercinės pasikeisti į žemės ūkio. Tačiau jie kol kas iš Savivaldybės tik tyčiojasi. Savivaldybė, galima sa­kyti, yra tiesiog užversta „Saerimner" skundais, ir dėl to ketiname kreiptis į Advokatų garbės teismą. Juolab kad „Saerimner" iniciatyva šiemet Marij amp olėj e vykusiame susitikime su dviem advokatais pastarieji lyg tarp kitko prasitarė, kad dėl visa pikta jie prieš mūsų Savivaldybę jau yra parengę šešis ar septynis ieškinius.
O gyventojus, ypač Jusevičių bendruomenės žmones, „Saerim­ner" atstovai bando klaidinti, pasakoja, kad Savivaldybė bendrovei neišduoda leidimo oro taršą mažinantiems vandens filtrams statyti. Tiesa yra tai, kad tokiems objektams statyti jiems mūsų leidimas netgi nereikalingas. Tačiau „Saerimner" savo investicinius planus supynė su TIPK leidimo atnaujinimu. Esą, jei Savivaldybė pritars ir pasirašys dėl šio TIPK leidimo, tuomet jie galės vykdyti ir savo investicinius planus, statyti vandens filtrus.
 
Alfonsas VASILIAUSKAS, Jusevičių kaimo bendruomenės pirmininkas:
Aš į teismo sprendimą žiūriu kaip į bandymą griauti verslą. Kadangi visą gyvenimą tik stačiau, esu prieš griovi­mą. Juolab kad Lietuvoje ir taip daug pastatų vaiduoklių. Kitas dalykas: man keista, kad kone dešimt metų niekas to komplekso, galima sakyti, nematė, o šiandien staiga praregėjo. Aš pats gyvenu Jusevičiuose ir pripažįstu, kad būna dienų, kai nuo komplekso sklin­dantis kvapas pasiekia kaimą, ir tai nėra malonu. Tačiau „Saerimner" atstovai buvo mus pasikvietę ir tvirtino, kad išmetamiems teršalams filtruoti jie pasirengę statyti vandens fil­trus, tačiau Savivaldybė neduoda leidimo. Be to, manau, kad nemažai žmonių į tuos visokius kvapus dabar jautriau reaguoja todėl, kad patys nebelaiko gyvulių ir nuo mėšlo bei srutų kvapo tiesiog atprato.
 
Tatjana KULBOKIENĖ, kalvarijietė gydytoja pediatrė:
Gydau daug Jusevičiuose gyvenan­čių vaikų, kurie serga kvėpavimo ligo­mis, astma, kenčia nuo alergijos, visokių bėrimų. Deja, neturiu tokių duomenų, kuriais remdamasi galėčiau pasakyti, kiek įvairių susirgimų sukels ar nesukels kiaulių komplekso kaimynystė. Jei kas nors atliktų tokius tyrimus ar imtųsi mokslinio darbo, tai būtų išties įdomu. Antra vertus, aš puikiai suvokiu, kokiu oru Jusevičiuose kvėpuoja, pavyzdžiui, sodybų kiemuose vežimėliuose mig­domi kūdikėliai. Pati gyvenu Kalvarijoje, tačiau labai dažnai, ypač savaitgaliais, negaliu net namų lango atsidaryti ar skalbinius lauke padžiauti, nes iš to kiaulių komplekso sklindantis blogas kvapas pasiekia ir Kalvariją.
 

Birutė Montvilienė / „Suvalkietis“

 

 
Taip pat skaitykite
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/3
Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos įgyvendinimas įgauna pagreitį: paskelbtas III kvietimas teikti projektinius pasiūlymus (0)

Dar 2019 metais asociacijos „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“ įgyvendindamas projektas „Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ įgavo pagreitį.

daugiau..
 

REKOMENDUOJAME PROFESIONALUS

Reklaminis skydelis

Rekomenduojame

Reklaminis skydelis

Marijampolės Miesto Meniu

Reklaminis skydelis

Kinas Marijampolėje

 

SPINDULIO KINO TEATRE VASARIO 22–28 DIENOMIS

Didžiojoje salėje:

Parkas GYVAI

 

PARKAS GYVAI 2016

Parkas gyvai sugrįžta į Marijampolę!

Orai

Orai, orų prognozė Marijampolėje - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Kaune - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Vilniuje - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Šiauliuose - Orai24.lt

 Orai, orų prognozė Klaipėdoje - Orai24.lt

Orai, orų prognozė Palangoje - Orai24.lt

Reklama

 

 

 

 

 


JŪSŲ LAIŠKAI

Parašykite mums

Foto galerija


Teisinė pagalba